Festiwal Smaku
533 993 337
biuro@unlimitedgroup.pl

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Firma realizuje projekt pt: 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii

Projekt finansowany w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

I i II OŚ PRIORYTETOWA

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii, które przyczynią się do unowocześnienia, podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem wnioskodawcy.

 W skład zakupu usług doradczych w zakresie technologii informatycznych wchodzi następujący zakres merytoryczny usługi:

1. Analiza zasobów oraz analiza potrzeb informatycznych i technologicznych przedsiębiorstwa
2. Wykaz zmian technologicznych i organizacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
3. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań teleinformatycznych i wybór optymalnego wariantu technologii
4. Analiza możliwości IT (ang. Capacity) w stosunku do rosnących oczekiwań strony biznesowej
5. Ocena efektywności, badanie poziomu automatyzacji i wydajności procesów biznesowych
6. Analiza oczekiwanych korzyści biznesowych – analiza wskaźnikowa mierzona wskaźnikiem efektywności ekonomicznej dla optymalnego
wariantu technologii
Efektem ww. doradztwa będzie Opracowanie dokumentu – „Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie” 


Cel projektu jest spójny z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jakim jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Cel główny projektu przyczynia się również do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jakim jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do
szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych, celu Osi Priorytetowej I:
Przedsiębiorczość i Innowacje: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim oraz celu Działania 1.7 jakim jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.


Cele szczegółowe na poziomie produktów to:
1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego
Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie wsparte w zakresie zakupu usług doradczych, które umożliwią wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, przyczynią się do unowocześnienia, podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Wnioskodawcy.
2. Liczba osób korzystających z doradztwa – 2 osoby Wskaźnik ten dotyczy kadry zarządzającej.


Cele szczegółowe na poziomie rezultatów to miedzy innymi:
1. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy –  (Nie dotyczy)
2. Liczba opracowanych dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa - 1 szt. 
Efektem ww. doradztwa będzie Opracowanie dokumentu – „Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie” – 1 szt.


Celem jakościowym projektu będzie powiększenie wiedzy i umiejętności pracowników w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Realizacja projektu pozwoli na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem bez obrotu papierowego z wykorzystaniem ICT i Internetu.

 

Instytucja Zarządzająca: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia: LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

http://rpo.lubelskie.pl/lawp 

Beneficjent: UNLIMITED Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza, 3 20-322 Lublin

Nr Umowy: 13.12-UDA-RPLU.01.07.00-06-015/13                    

Wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 250 000 zł

RPO lubelskie logo
Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team