Festiwal Smaku
533 993 337
biuro@unlimitedgroup.pl

TGLS W LUBLINIE I POWIATACH WOJ. LUBELSKIEGO

"Angielski - mówię i rozumiem"

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie przygotowujące do egzaminu TGLS z języka angielskiego w Lublinie i powiatach woj. lubelskiego.

 

Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TGLS na pełnym poziomie A -podstawowy (A1 + A2)

Uczestnicy projektu:

W rekrutacji mogą brać udział osoby bezrobotne w wieku w wieku 25 lat i powyżej z wykształceniem max. średnim zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Program szkolenia ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu TGLS na poziomie A

Cena:

Ozł! projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Zapewniamy:

- Specjalistyczne materiały

- Profesjonalne narzędzia szkoleniowe

- Doświadczoną kadrę

- Dużo praktyki

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie:

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy. 

Zalety egzaminu i certyfikatu TGLS:

- certyfikat nie przedawnia się;

- może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;

- daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;

- nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450 (zaliczenie egzaminu na określoną liczbę punktów jest traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.)

- egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;

- certyfikat jest uznawany w krajach należących do Unii Europejskiej i honorowany jest przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Informacje:

Szkolenia rozpoczynają się systematycznie w okresie od lipca 2016r. do maja 2018r.
Czas trwania szkolenia: 180 godzin na grupę,
Ilość grup: 15
Ilość osób w grupie: 10

W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:
- materiały szkoleniowe,
- poczęstunek,
- po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji

Rekrutacja podzielona będzie na 5 edycji: VII, X 2016, II, VI i X 2017

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy „Angielski – mówię i rozumiem”

Regulamin projektu


Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną.

Dane projektu:

Tytuł projektu: "Angielski - mówię i rozumiem"
Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.05.2018r.
Numer i nazwa Priorytetu: Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI
Instytucja wdrażająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Projekt zakłada uczestnictwo:
- 150 os. (90K/60M) (na poziomie co najwyżej ISCED 3), w tym:
- 50 os. (30K/20M) w wieku 50+ (33% UP)(kryt. prem.)
- 30os. (18K/12M) niepełnosprawnych (20% UP)(kryt. prem.)
- 60 os. (36K/24M) długotrwale bezrobotne (40%UP)
- 70 os. (42K/28M) z terenów wiejskich (30%-UP)
- 105 os. (63K/42M) - o niskim statusie ekonomicznym (dochód brutto na członka rodziny poniżej 1.000zł)

Zadanie realizowane w ramach projektu:
Zadaniem realizowanym w ramach projektu jest szkolenie przygotowujące do egzaminu TGLS, które kończy jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności językowych oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania certyfikatu TGLS potwierdzającego nabyte kompetencje językowe z angielskiego zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, na pełnym poziomie A (A1+A2). Egzamin jest 2-etapowy(test +cz. ustna) z zakresu czytania, mówienia, pisania w standardzie zgodnym z CEFR.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest nabycie kluczowych, niezbędnych na rynku pracy kompetencji w zakresie j. angielskiego, przez 150 os. bezrobotnych w wieku 25 lat i powyżej, o niskich kwalifikacjach, z woj. lubelskiego (WL) do 31.05.2018r.

PLANOWANE EFEKTY
- 150 os. nabędzie kluczowe kompetencje w zakresie posługiwania się j. angielskim wymagane na rynku pracy
- 150 os. zdobędzie większą pewność siebie w zakresieposługiwania się j. angielskim w pracy i życiu codziennym
- 230 os. zdobędzie większą świadomość potrzeby kształcenia i podnoszenia kompetencji w zakresie j. angielskiego
- 135 os. uzyska certyfikat TGLS, potwierdzający kompetencje z j. angielskiego na poziomie A.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
423.858,38 zł 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
360.279,62 zł

 

Biuro Projektu:

Unlimited Group Polska

20-322, Lublin, ul. Lubartowska 36

e-mail: biuro at unlimitedgroup.pl 

tel. 533 993 337

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego: telefonicznego bądź mailowego :)

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team